Search form

Lúkas 7:9

9Yesu ághókó nɔ́kɔ́ nɔ, abhak maknkay tontó. Ayibhiri mmʉɛt arɛm ntá bɛyǎ bo abhɛn bákòŋo yi bɛ, “Dɨŋɨ́ ká tɛtɛp bɛ, mbɨ́kɨ́ re ghɔ mmǔ Israɛl amɔt anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ mɛ mbɔ kɛnkɔ̌-nɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index