Search form

Lúkas 8:1

Baghɔrɛ́ abhɛn bákoŋo Yesu

(Mt 13.1-8; Mk 4.1-9)

1Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Yesu are kɔ amɛm bɛtɔk bɛgho nɛ ndǔ bɔ̌bɛtɔk angati nɔkɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti ɛnyu ɛnɛ́ Mandɛm ábhak nɛ bho mbɔ Mfɔ wap. Baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay bábhák nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index