Search form

Lúkas 8:10

10Akɛmɛ bhɔ́ bɛ́ “Mandɛm achyɛ́ mbi bɛ mǎndɨ́ŋɨ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ɛ̌ti ɛnyǔ yi ákɛ̀m bǒbhi mbɔ Mfɔ wap. Kɛ mbák chi bo bachak, nchí rɛm kɛpɨ nɛ bhɔ́ chi ndǔ bakay bɛ yɛ̌ndu báyɨ̀ŋɨ bákɛ́ ghɔ, nɛ yɛ̌ndu bághòk bákɛ́ jwimɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index