Search form

Lúkas 8:11

Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi ntí nɛkǎy ntyɛ̌mbwɔt

(Mt 13.18-23; Mk 4.13-20)

11Yesu arɔk ambɨ árɛ́m bɛ nɛkǎy ɛnɛn nɛ́tɔ̀ŋ bɛ, “Mbuɔt chi Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index