Search form

Lúkas 8:12

12Mbuɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mɔ́mbi chi bo abhɛn bághókó Ɛyɔŋ Mandɛm. Kɛ Satan antwɔ́ amfɛrɛ yɔ́ ndǔ batɨ yap bɛ bákɛ́ noko Mandɛm yi ampɛmɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index