Search form

Lúkas 8:13

13Mbuɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mmɨk sɛtárɛ́bhɛ́ até ndǔ bo abhɛn bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm, mánoko tɛ́mté nɛ bɛyǎ maŋák. Kɛ bɔ kɛbhɔ́ŋ bakaŋ amɨk. Mánoko chi ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok. Nɛmɔ nɛtwɔ nɔkɔ, mánkwɛn ansɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index