Search form

Lúkas 8:14

14Nɛ mbwɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mmɨk tákɔ nsěnse, até ndǔ mmu anɛ ághòk Ɛyɔŋ Mandɛm, kɛ bakáysí ɛ̌ti mɛnyɨŋ mmɨk, nɛ bakáp, nɛ nɛpɛ́m mɛ́nyiɛ, akʉ bɔ́ kɛsɛnɛ ndǔ Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index