Search form

Lúkas 8:15

15Mbɔ ɛnyu ɛfakari nɛ mbwɔ́t anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mmɨk ndɨ́ndɨ́, nɔ kɛ ɛchi nɛ bo abhɛn bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm mánkɛ́m nɛ ntɨ nɛ́mɔ́t mankʉ nɔkɔ mbɔ ɛnyu ɛ́yàŋ, mándɔk nɔkɔ ámbɨ bɛkʉ ɛnyu ɛyɔ nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index