Search form

Lúkas 8:16

Nɛkǎy ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ́ bádúrɛ́

(Mk 4.21-25)

16“Yɛ̌ mmu apú durɛ ɛrɔ́ŋɔ́ ansɔt ɛnyɨŋ ankuti, mbák ɛ́pú nɔ ante antɛn bɛkɔk. Ǎte yɔ chí nɛbhʉɛt anɛ babhɔŋɔ bɛte yɔ bɛ mbaŋ angɔ́ɔ́ ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ achwe anywɔ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index