Search form

Lúkas 8:17

17Dɨŋɨ́ ká bɛ, chɔŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́, ɛ́mfú kpoŋoroŋ, nɛ ɛnɛ́ bábhɛ́sɛ́ ɛ́mfú kpoŋoroŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index