Search form

Lúkas 8:18

18Sɔt ka mpok bɛghok Ɛyɔŋ Mandɛm sayri ɛnyu ɛnɛ bǎjwimɛm mbɔnyunɛ mmǔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛnyɨŋ, chɔŋ mámaka yi ɛ́chák, kɛ mmǔ anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ, yɛ̌ chí mandú anɛ yi ákáysí bɛ́ abhɔŋ, chɔŋ mánsɔt yɔ ntá yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index