Search form

Lúkas 8:19

Nnɔ Yesu nɛ bɔ̌mayi

(Mt 12.46-50; Mk 3.31-35)

19Nnɔ Yesu nɛ bɔ̌mayi bárɔk bɛghɔ yi. Kɛ bɔ́ kɛ kwáy bɛrɔŋ kɛkwɔt nɛ yi mbɔnyunɛ bo bayǎ nyaka bacha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index