Search form

Lúkas 8:2

2Mpáy baghɔrɛ́ bákɔ̀ nyaka nkwɔ nɛ bhɔ. Bábhák baghɔrɛ́ abhɛn Yesu ábú mame yap nɛ mbɔk bábhák abhɛn Yesu ábókó bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ɛbhɛn bɛ́sɔŋɔri nyaka bhɔ. Ngɔrɛ́ amɔt abhak arɛ́ anɛ áká nnyɛ́n bɛ María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala. Yesu anáŋ abok nyaka bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ tándrámɔt ɛbhɛn bɛ́sɔ̀ŋɔri yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index