Search form

Lúkas 8:21

21Yesu akɛmɛ bɛ, “Máya nɛ bɔ̌maya chi bo abhɛn bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ mánkʉ mbɔ ɛnyu yɔ ɛ́rɛ̀m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index