Search form

Lúkas 8:22

Yesu akʉ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ akwɛn

(Mt 8.23-27; Mk 4.35-41)

22Nywɔp nɛmɔt Yesu arɛm ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Sɛ́mpé sɛ́ndɔ́k ɛbhě manyu ɛ́nɛ awu.” Báchwe amɛm áchwí nɛ yi bábhó mɛnok mandɔkɔ nɔkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index