Search form

Lúkas 8:23

23Ndu mánòk bárɔ̀ŋ, Yesu akwɛ́n kɛnɔ́. Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ abho mɛnu. Nnyɛ́n nɛ́bho bɛdɛp áchwí, manyiɛp anchwe nɔkɔ amɛm. Ɛ́rɔp chi mandú bɛ mámbɛt anyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index