Search form

Lúkas 8:24

24Baghɔkɔ bhi barɔk máŋɛ́mɛ́ yi barɛm bɛ, “Ɛta! Ɛta! Sɛ́twɔ gu anyɛ́n!” Yesu aŋɛmɛ asáy mbʉ́ɛ́p nɛ mpɛ́rɛ́nyɛn. Mbʉ́ɛ́p ágú, nɛ nnyɛ́n nɛ́kwɛ́n tɨɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index