Search form

Lúkas 8:25

25Abhɛ́p bhɔ bɛ, “Nɛka ɛnɛka nɛ mɛ nɛ́chí fá?” Bɛcháy bɛkɛm bɔ nɛ bábhak maknkay, bábho bɛbhɛp batɨ bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyǔ mmu nɛ? Ǎsay yɛ̌ chi mbʉ́ɛ́p nɛ mpɛ́rɛ́nyɛn, nɛ yɔ ɛ́nkʉ mbɔ ɛnyǔ yi arɛmɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index