Search form

Lúkas 8:26

Yesu akʉ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́rɔ́ mmu anɛ bɔ bɛ́sɔ̀ŋɔri

(Mt 8.28-34; Mk 5.1-20)

26Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi mánók yɛ, bápe nnyɛ́n, báchwɔ́p ɛtɔk Gɛrása. Gɛrása abhak ɛbhěnyɛn ɛnɛ ɛ́yɨ̀ŋɨ Gálili.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index