Search form

Lúkas 8:27

27Nɛfú Yesu áfú amɛm áchwí, mǔfu afú ɛtɔk Gɛrása ɛyɔ akwɛsɛ yi. Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri nyaka yi. Ndǔ ɛrɔri mpok, mmǔ wu ǎkɔ̀ nyaka chi ɛbhowɔ, yi kɛ chɔkɔ anywɔ́p. Ǎchɔkɔ nyaka ndǔ nɛbhʉ́ɛ́rɛ́ manɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index