Search form

Lúkas 8:28

28Ághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, abɨk, arɔk akwɛ́n yi bɛkak, arɛm nɛ, ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ bɛ, “Yesu Mmɔ Mandɛm Acha! Ɔ́bhɔ̌ŋ ntɨkɨ ndak nɛ mɛ? Nɨkmʉɛt ɔ́kɛ́ chyɛ mɛ ɛsɔŋɔri!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index