Search form

Lúkas 8:29

29Arɛm ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ Yesu asay nyaka ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛnɛ ɛ́sɔ̀ŋɔri yi bɛ ɛ́ndɔ́ yi. Bɛyǎ mpok, ɛfóŋó yɔ ɛ́fate nyaka yi amʉɛt, nɛ yɛ̌ bákɛm yi báfyɛ ngɛm amɔ nɛ bɛkak, mámbabhɛri nɔkɔ yi, ǎkɨti ngɛm ɛyɔ, ɛfóŋó ɛyɔ ɛ́nkʉ yi ambʉ́ɛ́ anchwe amɛm baso.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index