Search form

Lúkas 8:3

3Anɛfú abhak Joana, ngɔrɛ́ Kusa, mmǔ anɛ achi nkɛ́mfɔ ntá Mfɔ Hɛ́rɔd. Anɛfú abhak Susana. Nɛ bɛyǎ baghɔrɛ́ bachak. Bɔ básɔt nyaka nkáp awap mánkwak nɔkɔ bɛ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi mámbɔ́ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchɛbhɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index