Search form

Lúkas 8:30

30Yesu ásáy nɔ́kɔ́ ɛfóŋó ɛbʉbʉ yɔ, abhɛp mmu wu bɛ, “Nnyɛ́n ɛnɛ bɛ yi?” Akɛmɛ bɛ, “Nnyɛ́n ɛna chi ngɛ́mtáy”; mbɔnyunɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛyǎ nyaka yi amʉɛt tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index