Search form

Lúkas 8:31

31Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhɔ bɛré nɨk Yesu mmʉɛt bɛ́ ákɛ́ tó bhɔ amɛm nɛpi ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index