Search form

Lúkas 8:32

32Ɛrɛmɛ́ nkwɔ́ bakók ányìɛ nyaka ambɨ njiɛ anɛ achi kɛkwɔt. Bɛfóŋó bhɔ mɛ́nɨkmʉɛt ntá Yesu bɛ́ ándɔ́ bɔ́ mándɔ́k mǎnchwe amʉɛt bakok bhɔ. Yesu achyɛ bhɔ mbi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index