Search form

Lúkas 8:34

34Bo abhɛn bábhàbhɛri bakók, bághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari, bárɔk ɛtɔk ɛgho nɛ mbaŋ ɛnɛ ɛchi kɛkwɔt ntiɛ́t ntiɛt bágháti bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index