Search form

Lúkas 8:35

35Bo bárɔ́k yɛ bɛghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari. Bágháká nɔ́kɔ́ ntá Yesu, bághɔ́ mmu anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́fú yi amʉɛt. Abhak sayri ndǔ nkaysi yi. Bɛcháy bɛ́kɛm bɔ́ mankɛm tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index