Search form

Lúkas 8:36

36Bǒ abhɛn bághɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákári, báré ghati abhɛn batwɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí kɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́rɔ́ mmu anɛ bɔ bɛ́sɔ̀ŋɔri nyaka, yi ataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index