Search form

Lúkas 8:37

37Bɛcháy bɛ́kɛ́m bǒ atú Gɛrása wu mankɛm. Bágháti Yesu bɛ́ amfu ɛtɔk ɛyap ándɔ́k. Arɔk achwe amɛm áchwí ndu bɛrɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index