Search form

Lúkas 8:38

38Mmǔ anɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́fú yi amʉɛt are nɨk Yesu mmʉɛt bɛ ándɔ́ yi ankoŋo yi. Kɛ ndu Yesu aghati yi ampɛtnsɛm, arɛm ntá yi bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index