Search form

Lúkas 8:39

39“Pɛtnsɛm anywɔ́p ghati bo ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ Mandɛm ákʉ́ ntá yɛ.” Arɔk yɛ ndǔ ɛtɔk ɛyɔ ɛnkɛm angati nɔkɔ bo ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu akʉ ntá yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index