Search form

Lúkas 8:4

Yesu atɛ́m nɛkǎy ntyɛ̌mbwɔt

(Mt 13.1-9; Mk 4.1-9)

4Bo barɔk ambɨ bɛ́fú ndǔ bɛtɔk nɛ bɛtɔk mántwɔ nɔkɔ ntá Yesu. Ngɛ́mtay bho báchɛ́mɛ́ nɛbhʉɛt amɔt. Yesu atɛ́m bhɔ nɛkay ɛnɛn bɛ́:

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index