Search form

Lúkas 8:40

Yesu akʉ mmɔ̌ Jáyrɔs apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

(Mt 9.18-26; Mk 5.21-43)

40Yesu apɛt nɔkɔ nsɛm ɛbhě manyu ɛchak, bǒ abhɛn mánòŋ yi, basyɛpti yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index