Search form

Lúkas 8:41

41Mǔfu anɛ áká nnyɛ́n bɛ Jáyrɔs arɔk ntá Yesu. Achí nyaka mǔnti ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi achí arɛ. Akwɛ́n Yesu bɛkak anɨkmʉɛt bɛ Yesu andɔk ɛkɛt ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index