Search form

Lúkas 8:42

42Mɔ́ywi arɔp nyaka kɛkwɔt bɛgu. Nɛ ndiɛrɛ mɔ́wu kɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ nyaka. Abhak mɔ́ngɔsɔ́ŋ anɛ achí mamiɛ́ byo nɛ apay.

Ndu Yesu árɔ̀ŋ arɛ́ bɛyǎ bo bákáp yi bɛbhe bɛpay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index