Search form

Lúkas 8:43

43Ngɔrɛ́ amɔt abhak arɛ́, anɛ áfɛ̀rɛ manoŋ ndǔ mamiɛ́ byo nɛ apay. Anáŋ achɔ́ŋtí nyaka nkáp anɛ́ yí ábhɔ́ŋɔ́ ankɛm kɛ yɛ̌ mmu kɛkwáy bɛbu yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index