Search form

Lúkas 8:45

45Yesu abhɛ́p bɛ, “Agha átɔ́kɔ́ mɛ́?” Bǒ mankɛm bataŋa. Píta arɛm yɛ bɛ, “Ɛ̌tá, bɛyǎ bo bákàp wɔ nɛ mányìɛrɛ wɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index