Search form

Lúkas 8:46

46Yɛ̌ nɔ, Yesu arɛm bɛ, “Mmu atɔk mɛ. Ndɨ́ŋɨ́ nɔ mbɔnyunɛ ngók ndǔ bɛtaŋ bɛ́fú mɛ amʉɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index