Search form

Lúkas 8:47

47Mɔ́ngɔrɛ́ wu ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu arɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari, arɔk angwɛrɛ nɔkɔ gbagbǎgbak, ákwɛ́n bɛkak Yesu arɛm bɛsí bo mankɛm ntí anɛ yi átɔ́kɔ́ Yesu nɛ ɛnyǔ yi átáŋ tɛ́mté.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index