Search form

Lúkas 8:48

48Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Mmá, nɛka ɛnɛ nɛ mɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ. Mandɛm achi nɛ wɔ, dɔ́k sayri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index