Search form

Lúkas 8:49

49Ɛnɛ́ Yesu ábhʉɛ́t bɛ́rɛm kɛpɨ nɛ ngɔrɛ́ wu, mǔnto achwɔp anɛ áfú ɛkɛt ɛnɛ Jáyrɔs mǔnti arɛm ntá yí bɛ, “Mɔ́ywɛ agu. Ɔ́kɛ́pɛrɛ sɔŋɔri Ntɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index