Search form

Lúkas 8:5

5“Ɛwak ɛ́mɔt, nkwaŋankɨ amɔt arɔ̌ŋ nyaka bɛtak ɛnyǔ nchwifú amɛm nkɨ ywi. Ɛnɛ́ yi átàk árɔ̀ŋ, mbɔk akwɛnti ndǔ mɔ́mbi anɛ áchí amɛm nkɨ. Bo báyáti. Kɛnɛn kɛ́twɔ́ kɛ́bwɔ́pti nchwi yɔ nkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index