Search form

Lúkas 8:50

50Kɛ Yesu aghoko nɔkɔ nɔ arɛm ntá Jairɔs bɛ, “Ɔ́kɛ́ cháy. Dɔ́kɔ́ rɔŋ ambɨ mɛnóko, chɔŋ mɔ́ywɛ antaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index