Search form

Lúkas 8:51

51Yesu aghaka nɔkɔ ɛkɛt Jairɔs, yi kɛka yɛ̌ mmu ánchwe anywɔ́p nɛ yi, ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛt Píta, nɛ Jɔ̌n, nɛ Jems nɛ chimɔ nɛ máyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index