Search form

Lúkas 8:52

52Bǒ mankɛm abhɛn bachi arɛ́ bare di mɔ́wu mámbyaka nɔkɔ amɔ antɨ. Kɛ Yesu arɛm bɛ, “Bɔ́t ká kɛbhɔ. Mɔ́nɛ abhɨkɨ gú. Ǎbhʉ̀rɛ chí kɛnɔ́!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index