Search form

Lúkas 8:53

53Bɔ́ mankɛm báré way Yesu way ndu bárɨ́ŋɨ́ bɛ́ mɔ̌rɛ́ agǔ tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index