Search form

Lúkas 8:54

54Kɛ Yesu arɔk kɛ́kwɔ́t nɛ mɔ́wu, akɛ́m awɔ ywi, abhɨŋɨ yi bɛ, “Mɔ́wa, faté.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index