Search form

Lúkas 8:55

55Ɛfóŋó yi ɛ́pɛ́tnsɛm, afate tɛ́mté. Yesu achyɛ ɛyɔŋ bɛ manchyɛ yi nɛnyíɛ́ ányiɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index