Search form

Lúkas 8:56

56Ɛtayi nɛ máyi bábhák maknkay tontó. Kɛ Yesu asɛmti bhɔ bɛ bákɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index